Năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và quân đội, đặc biệt là Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và các đợt thi đua cao điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Các đại biểu tham quan gian trưng bày chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HUY THUYẾT

Phong trào thi đua quyết thắng của Cục Kỹ thuật thời gian qua đã tạo động lực, tinh thần, quyết tâm thi đua sôi nổi, rộng khắp, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kỹ thuật. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật và thu hồi, dồn dịch, thanh xử lý VKTBKT, đạn dược cấp 5 theo đúng mệnh lệnh bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; quan tâm bảo đảm chế độ chính sách cho các đối tượng. Duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quy định của cấp trên, quân số tham gia đạt 98,6 % trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt trên 70% (riêng chính trị đạt giỏi). Đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tập trung bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn cho các đối tượng; duy trì tốt các mô hình tăng gia chăn nuôi có hiệu quả, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe đạt 99,2%.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của trên về tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, phòng ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. Triển khai có hiệu quả mô hình chi bộ “4 tốt, 3 không” và nội dung “3 đề cao, 5 chống” trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Cuộc vận động 50 toàn diện, đồng bộ trên cả 4 mục tiêu; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn VKTBKT, kho trạm và an toàn giao thông. Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt kết quả tốt, số lượng sáng kiến vượt chỉ tiêu đăng ký.

Với những biện pháp đồng bộ và chỉ tiêu thi đua sát với thực tiễn đặc điểm nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua quyết thắng trong Cục Kỹ thuật đã thực sự mang lại những kết quả đáng khích lệ; không ngừng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. 

Trong thời gian tới, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật xác định:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Cục Kỹ thuật; kế hoạch, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Tổng cục Chính trị và Cục Chính trị Quân khu; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng; đề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì và phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua.

Duy trì có nền nếp, hiệu quả hoạt động thi đua; gắn phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tập trung đột phá giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, việc khó và chỉ đạo của trên về xây dựng cơ quan, đơn vị điểm VMTD "mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương năm 2020”.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến với công tác giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ, QNCN, công nhân viên chức quốc phòng nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn. Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng tuyên truyền kết quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong cơ quan, đơn vị; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tích cực triển khai các giải pháp thực hiện mô hình chi bộ “4 tốt, 3 không”, nội dung “3 đề cao, 5 chống” trong thi đua quyết thắng. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị.

Đại tá NGỌ QUANG TRINH, Chính ủy Cục Kỹ thuật
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục