Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân khu đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật (CTKT), đảm bảo tốt VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và hoạt động thường xuyên của LLVT Quân khu. Tham gia các hội thi kỹ thuật toàn quân đều đạt thành tích cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối VKTBKT, kho tàng, trạm xưởng. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ CTKT, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD vững chắc. Với kết quả, thành tích đạt được, Cục Kỹ thuật được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 2 năm liền được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý...

Để đạt được kết quả đáng tự hào, lãnh đạo, chỉ huy Cục Kỹ thuật quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới, chỉ lệnh kỹ thuật của Tổng cục Kỹ thuật, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XIV; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện CTKT, trọng tâm là ban hành chỉ lệnh, hướng dẫn CTKT hằng năm; đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ50); triển khai thực hiện đề án quy hoạch hệ thống kho VKTBKT cấp chiến dịch, chiến lược giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030. Hướng dẫn, chỉ đạo ngành kỹ thuật các cấp thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ CTKT.


Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 Bộ Quốc phòng và Quân khu kiểm tra tại Sư đoàn 3. Ảnh: THU DUYÊN

Đã tham mưu, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn của LLVT Quân khu, Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và diễn tập tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1. Chú trọng bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) diễn tập có thực binh của Bộ (MB-17, DT-17), diễn tập sư, lữ binh chủng, khu vực phòng thủ và luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ cơ sở kỹ thuật đạt kết quả tốt. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, thanh xử lý VKTBKT, đạn dược cấp 5 đúng quy trình, nguyên tắc, an toàn tuyệt đối. 


Giờ bảo quản VKTBKT tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346. Ảnh: NGUYÊN MẠNH

Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT hằng năm đạt 100-125% kế hoạch, chất lượng được nâng lên; bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ xe ô tô, điêzel hóa xe thiết giáp có chất lượng tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu điêzel xe thiết giáp làm nhiệm vụ SSCĐ của Bộ CHQS 6 tỉnh; bảo đảm hệ số kỹ thuật đúng quy định (nhóm SSCĐ có Kt=1, các nhóm khác Kt=0,85-0,98). Chỉ đạo tổ chức tốt công tác sửa chữa, kiểm định phương tiện đo và phúc tra, kiểm tra đánh giá, giám định chất lượng VKTBKT.

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi đột phá về đổi mới, nâng cao khả năng khai thác, sửa chữa xe ô tô thế hệ mới, đã chủ động tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và đề nghị Tổng cục Kỹ thuật đầu tư xây dựng trạm sửa chữa xe ô tô thế hệ mới, đưa vào khai thác sử dụng, đã bảo dưỡng, sửa chữa được nhiều loại xe ô tô thế hệ mới của Quân khu, từng bước sửa chữa xe ô tô trên địa bàn, bước đầu có hiệu quả.

Công tác quản lý, xây dựng chính quy ngành kỹ thuật có chuyển biến tốt; nắm chắc tình hình cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT; chất lượng công tác kế hoạch, đăng ký thống kê, báo cáo kỹ thuật được nâng lên. Tích cực chỉ đạo, duy trì nền nếp CTKT, chú trọng chế độ kiểm tra, phúc tra toàn diện CTKT. Quản lý, sử dụng ngân sách kỹ thuật, vật tư, xăng dầu chặt chẽ, hiệu quả cao. Triển khai các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở kỹ thuật theo chương trình mục tiêu bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tập trung chỉ đạo cơ quan, cơ sở kỹ thuật các cấp tích cực đổi mới phương pháp công tác, làm việc theo chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng xây dựng điểm đơn vị kỹ thuật, sâu sát cơ sở kỹ thuật, nhất là các kho trạm ở vùng sâu, vùng xa. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong nhiệm vụ BĐKT; khai thác hiệu quả nguồn ngân sách địa phương cho nhiệm vụ CTKT góp phần nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật và xây dựng ngành. Quan tâm đề xuất cấp trên kiện toàn tổ chức lực lượng cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật bảo đảm cân đối giữa cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật xác định những chủ trương, giải pháp đẩy mạnh thực hiện tốt 2 khâu đột phá, đó là: Tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý  kỷ luật; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với CTKT. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về CTKT, nhất là Nghị quyết 382. Trên cơ sở đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với CTKT; nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT trên các mặt CTKT, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác quan trọng này. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo CTKT; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, hướng mạnh về đơn vị cơ sở, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ vai trò quan trọng của CTKT đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, cũng như những thuận lợi, khó khăn của CTKT hiện nay, v.v. Qua đó, xây dựng cho bộ đội động cơ, trách nhiệm đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, chủ động triển khai toàn diện các nội dung CTKT, tập trung đột phá nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho VKTB. Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình, tích cực nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu về lĩnh vực kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trong đó, chú trọng tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT; quy hoạch sử dụng, sản xuất, cải tiến, xây dựng tiềm lực VKTBKT, đặc biệt là các loại VKTBKT thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao,... đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT Quân khu và quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện CTKT. Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng toàn diện, trước hết có chất lượng cao về chính trị và chuẩn hóa về trình độ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, cần chú ý gắn quy hoạch với đào tạo, sắp xếp, bố trí sử dụng; tăng cường quy hoạch, gửi trên đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, cán bộ kỹ thuật, thợ kỹ thuật giỏi, làm nòng cốt trong công tác bảo đảm kỹ thuật, nhất là cho các loại vũ khí, trang bị thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao. Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp công tác huấn luyện kỹ thuật; thực hiện huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với thực tiễn hoạt động CTKT. Chú trọng kết hợp huấn luyện chuyên môn với giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường huấn luyện khai thác, làm chủ kỹ thuật đối với vũ khí, trang bị thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao, huấn luyện an toàn trong khai thác, sử dụng VKTBKT.

Bốn là, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngành Kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khoa học - công nghệ, kỹ thuật quân sự, phù hợp với điều kiện đặc thù nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Trong đó, trọng tâm tập trung nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào giải quyết những yêu cầu cấp bách trong khai thác, sửa chữa VKTBKT, nhất là vũ khí, khí tài thế hệ mới đã và sẽ được đưa vào trang bị cho quân đội; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới vào bảo quản, niêm cất vũ khí, trang bị và thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật,... tạo bước đột phá mới trong CTKT.

Cùng với đó, ngành Kỹ thuật tiếp tục làm nòng cốt đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá VŨ TRỌNG HỢP, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục