Năm 2019, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của LLVT Quân khu đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nghị quyết của Đảng ủy Quân khu; triển khai tích cực, toàn diện, đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp. Qua đó, tạo chuyển biến, tiến bộ rõ nét trên các mặt công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.

 


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao cờ tặng các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019. Ảnh: MẠNH NGUYÊN                                                                   

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào TĐQT đã hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến có chuyển biến tích cực; các phong trào, mô hình mới tiếp tục phát huy hiệu quả, được phổ biến, học tập trong các cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng được tiến hành công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cơ quan, đơn vị VMTD.

Tiêu biểu trong phong trào TĐQT năm 2019 của LLVT Quân khu có tập thể Cục Chính trị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 9 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; 28 tập thể được Bộ tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua; cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2019 của LLVT Quân khu còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục: Hoạt động thi đua ở một số đơn vị còn hình thức, chất lượng công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến thiếu chiều sâu, chưa có nhiều điển hình tiên tiến có sức lan tỏa toàn Quân khu. Kết quả phong trào TĐQT ở một số đơn vị chưa toàn diện, đồng đều; công tác khen thưởng ở một số đơn vị chưa được chú trọng đúng mức, chưa quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ...

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng điểm, như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 75 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. LLVT Quân khu cần tập trung thực hiện thắng lợi phong trào TĐQT năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT đi vào chiều sâu hiệu quả, vững chắc. Công tác TĐKT và phong trào TĐQT của LLVT Quân khu cần thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước, cũng như các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT. Quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt “3 đề cao” và “5 chống” mà Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019 đã xác định; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác TĐKT và phong trào TĐQT, nắm vững nội dung, chỉ tiêu phong trào TĐQT năm 2020, từ đó xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành thắng lợi nội dung, chỉ tiêu phong trào TĐQT.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đối với công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu thi đua giai đoạn 2019-2024 mà Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019 đã đề ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của hội đồng, tổ thi đua, chức năng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra của cơ quan chính trị trong công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Đề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì và phát huy vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong thực hiện các mục tiêu thi đua.

Ba là, phong trào TĐQT cần hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 103/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; tiếp tục tập trung đột phá giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, việc khó.

Bốn là, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động thi đua trọng điểm chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội, LLVT Quân khu, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhiệm vụ đột xuất, quan trọng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và LLVT Quân khu.

Năm là, kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT của đơn vị, với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH LONG, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục