Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn coi trọng sức mạnh của quần chúng, của khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó có bậc người cao tuổi, đó là tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong mọi vấn đề liên quan đến kế sách giữ nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đến việc xây dựng sức mạnh dân tộc, phát huy vai trò của Hội người cao tuổi để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới, biển, đảo quốc gia, vai trò của quần chúng nhân dân nói chung, của Hội người cao tuổi nói riêng, hơn lúc nào hết càng trở nên quan trọng, là sức mạnh tiềm tàng để đưa cách mạng nước ta bước vào giai đoạn mới.

Kể từ ngày thành lập cho đến nay, Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lãnh đạo tiếp nối của Đảng luôn nhìn thấy nguồn sức mạnh vô tận của quần chúng; sức mạnh của lớp người cao tuổi như già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ. Lập trường, quan điểm đó đã đứng vững và xuyên suốt trong sự nghiệp đổi mới của Ðảng, qua từng giai đoạn lịch sử, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước Việt Nam đến vị thế như này nay, giữ vững chủ quyền, độc lập dân tộc, trật tự an toàn trên tuyến biên giới với các nước láng giềng truyền thống; tạo môi trường hoà bình, ổn định lâu dài để phát đất nước.

Ở nước ta, Đảng, Nhà nước luôn có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời động viên Hội người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; “tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”[1].

Phát huy truyền thống của Hội người cao tuổi, trong những năm qua, Hội người cao tuổi đã đã cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới đoàn kết, thống nhất, cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trở thành sức mạnh tổng hợp, tạo sự gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Những năm qua, Hội người cao tuổi đã phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời hết sức chú trọng cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới đoàn kết, thống nhất giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị hợp tác toàn diện. Trong xu thế mở cửa để hội nhập, biên giới và đồng bào các dân tộc thiểu số thường là nơi “dòm ngó” của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm giảm sức mạnh của lực lượng quần chúng nhân dân, nhất là Hội người cao tuổi công tác này càng được nâng lên một tầm cao mới cả về lý luận lẫn thực tiễn.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, những năm gần đây, nhiều hội viên cao tuổi trên địa bàn biên giới đã tích cực vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Ngày 08-6-2011, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký kết chương trình phối hợp “Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển, đảo”. Từ đó đến nay, Hội người cao tuổi đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên người cao tuổi chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng, an ninh, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia; phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc...  

Các địa bàn chiến lược trên tuyến biên giới có dân cư đông đúc, tình hình hoạt động của bọn tội phạm phức tạp. Tuy nhiên, việc nắm rõ các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước không phải người dân nào cũng nắm được. Xác định được điều này, Hội Người cao tuổi ở các địa phương trên tuyến biên giới đã chủ động phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Luật bảo vệ biên giới, biển, đảo quốc gia và tình hình biên giới cho các hội viên người cao tuổi. Trong số hàng vạn hội viên đang tham gia sinh hoạt Hội người cao tuổi trên địa bàn các tỉnh biên giới. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người thân, con cháu trong gia đình tự nguyện tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó Hội người cao tuổi ở từng phường, xã, bản biên giới đã tổ chức ký kết liên tịch với Hội phụ nữ phường, xã. Vì đa phần số chị em này cũng sống và sản xuất ngay trên tuyến biên giới, nên phải hiểu rõ các quy định của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở biên giới Tổ quốc.

 Thực hiện chương trình phối hợp “Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển” thời gian qua giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi ở các xã, phường biên giới đã phát huy vai trò trách nhiệm cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt các nội dung, chương trình phối hợp đề ra. Bên cạnh đó, Hội Người cao tuổi cùng với Bộ đội Biên phòng đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, biển, đảo...nhờ đó, tình hình an ninh vùng biên giới ngày càng được củng cố; kinh tế -xã hội ngày càng phát triển...Hội người cao tuổi đã chủ động vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự; tích cực vận động người dân ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật; tố giác tội phạm, giúp lực lượng chức năng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13-8-2015, Bộ Quốc phòng đã ban hành Hướng dẫn số 7210/HD-BQP nhằm tạo ra phong trào sâu rộng trên cả nước tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển. Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là cơ quan thường trực giúp Bộ Quốc phòng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau: Chủ trì phối hợp Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị; chủ trì phối hợp Bộ Công an xây dựng quy chế phối hợp trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở khu vực biên giới.

Hội người cao tuổi là lực lượng tin cậy giúp Bộ đội Biên phòng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, biển đảo. Hội người cao tuổi còn là trung tâm kết nối cộng đồng, là chỗ dựa vững chắc để xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Hội người cao tuổi đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đó cũng chính là lý do mà Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn luôn gửi gắm niềm tin ở họ.

Trên biên giới hiện nay, có thể khẳng định, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; việc bố trí, sử dụng vũ khí, phương tiện và hậu cần, kỹ thuật được xây dựng, đáp ứng yêu cầu đề ra. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng đời sống mới, ấm no, hạnh phúc và tham gia công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia./.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr.163 - 164.

 

Đại tá, NGUYỄN TIẾN ĐỨC Chủ tịch Hội CCB phường Liễu Giai, Q Ba Đình Hà Nội
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục