​Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đảm đương nhiệm vụ trên một hướng chiến lược trọng yếu của đất nước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã có nhiều chủ trương và biện pháp tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trong đó, việc nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là vấn đề được Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đặc biệt quan tâm. Biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thực chất là sự suy thoái, thay đổi quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên từ thái cực này sang thái cực khác mà hậu quả nó gây ra hết sức nguy hiểm, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất, nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, làm mục ruỗng Đảng từ bên trong, dẫn đến chuyển hóa chế độ.

                Cán bộ, sĩ quan trẻ Sư đoàn 3 tham quan nhà truyền thống của đơn vị.     Ảnh: MẠNH QUỲNH

     Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sự hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị, sự hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH của dân tộc ta; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thường xuất hiện khi cách mạng có những “bước ngoặt”, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức; tình trạng mất dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phân hóa giàu nghèo, dẫn tới sự bất mãn, bất bình trong xã hội; cùng sự kích động, chia rẽ, lôi kéo, mua chuộc, “hà hơi tiếp sức” của các thế lực thù địch...

     Đối với LLVT Quân khu, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, kiên định và thống nhất cao với đường lối đổi mới của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có tinh thần cảnh giác cách mạng; luôn nêu cao tinh thần yêu nước XHCN, ý chí tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, gian khổ. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có phẩm chất chính trị trong sáng, đạo đức lối sống lành mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố niềm tin yêu mến phục của nhân dân, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu, mến phục. Chất lượng các mặt công tác và sức mạnh chiến đấu được nâng lên… Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cán bộ, chiến sĩ, quần chúng còn có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Những biểu hiện manh nha, mầm mống của suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó là lười học tập, rèn luyện, nhất là học tập lý luận chính trị; nói trái, làm trái với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mệnh lệnh của cấp trên; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt một số cán bộ, chiến sĩ mơ hồ về đối tượng, đối tác của cách mạng, kẻ thù, đối tượng tác chiến của quân đội; thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của bộ đội và nhân dân… Thực tế, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên ở một số ít đơn vị chưa thường xuyên, chặt chẽ và chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin đại chúng và tác động của mặt trái cơ chế thị trường đã tác động đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

     Để đấu tranh, phòng, chống hiệu quả với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

     Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT Quân khu. Thường xuyên coi trọng, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nâng cao nhận thức về đối tượng, đối tác của cách mạng và đối tượng tác chiến của quân đội trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, làm tốt công tác giáo dục pháp luật. Chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng chặt chẽ, hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng “giao khoán” cho cơ quan chính trị và cán bộ chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87- CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương găn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm tốt công tác định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, nâng cao khả năng “đề kháng” của bộ đội trước những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch.

     Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; vai trò tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp trong phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới nội dung, thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết; năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và có biện pháp bảo vệ người thẳng thắn, quyết liệt trong phê bình. Từng cán bộ, đảng viên, quần chúng đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tự soi mình để rèn luyện, phấn đấu.

     Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy tốt; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng, chiến đấu của quân đội trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì vững mạnh với xây dựng cấp ủy các cấp trong sạch vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo, chỉ huy và đoàn kết trong đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị các cấp trong tổ chức thực hiện công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt.

     Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hoàn thiện chế độ chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Thực hiện nghiêm các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên rà soát, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; bảo đảm tiêu chuẩn chính trị trong tuyển quân, tuyển sinh, tuyển người vào cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật. Chăm lo xây dựng nhân tố con người, nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đột phá; lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo 94 và lực lượng 47 ở các cấp trong đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và không gian mạng. Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Triển khai thực hiện chính sách đột phá để thu hút, tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ, gìn giữ nhân tài trong quân đội.

     Năm là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành  kỷ luật Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, kết quả hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng nhằm tăng cường “sức đề kháng”, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, thâm nhập, chuyển hóa, lũng đoạn nội bộ, tha hóa cán bộ, đảng viên và quần chúng của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng vi phạm, nhất là các hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, trục lợi cá nhân, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

     Nhận diện đúng, đấu tranh, khắc phục kịp thời những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là biện pháp quan trọng để phòng chống những hiểm họa khôn lường mà nó gây ra đối với Đảng bộ và LLVT Quân khu. Làm được điều đó, sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ và làm thất bại mưu đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

KHƯƠNG DOÃN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục