Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XIV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ LLVT Quân khu đã tích cực, chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm đề ra.

 
Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao đổi với cán bộ cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan, đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra, phối hợp kiểm tra 197 tổ chức đảng và 2.078 đảng viên; giám sát, phối hợp giám sát chuyên đề 212 tổ chức đảng và 2.042 đảng viên. UBKT các cấp đã phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 19 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 5; có 1 tổ chức đảng vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.
 
Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định kết luận của Đảng; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện những điều đảng viên không được làm... Qua kiểm tra, giám sát đã nghiêm túc chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên khắc phục, sửa chữa kịp thời, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở đã được nâng lên.

Từ những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, đã góp phần giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hạn chế vi phạm kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
                                                           
 Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ LLVT Quân khu cần tập trung làm tốt một nội dung chủ yếu sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết là đối với bí thư, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kết quả các mặt hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, công khai những thiếu sót, khuyết điểm và việc xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước và sự đồng thuận của các cấp, các ngành. 

Hai là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và giám sát theo quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm”; trọng tâm kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng, đảng viên trong năm hoàn thành nhiệm vụ thấp và yếu kém, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc phúc tra, kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

Ba là, UBKT các cấp làm tốt công tác tham mưu đề xuất, giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;  tích cực, chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới ngay từ khi mới manh nha để cảnh báo, phòng ngừa vi phạm, không để bị động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan; kịp thời đấu tranh, ngăn, chặn phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bốn là, chủ động phối hợp với cấp ủy, UBKT cấp ủy địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ LLVT tỉnh; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự huyện, thị, thành phố; đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực thực hiện của các thành viên theo quyết định khi tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát.

Năm là, thường xuyên củng cố, kiện toàn UBKT, cấp ủy các cấp bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng, hoạt động có nền nếp, đủ năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tăng cường việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG,
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục