Năm 2017, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã bám sát tình hình, nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch CTĐ, CTCT, góp phần quan trọng xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Chính ủy Quân khu kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT của Sư đoàn 346.                  Ảnh: CHÍ DŨNG

Nổi bật là, đã làm tốt công tác quán triệt, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Quân khu; Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị và xây dựng Đảng bộ Quân khu TSVM. Quản lý chắc tình hình, tăng cường phối, kết hợp chỉ đạo triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Chủ động làm tốt công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền về tình hình, nhiệm vụ, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu và nhân dân; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa quân đội”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tình hình chính trị tư tưởng của LLVT Quân khu ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, trên địa bàn Quân khu, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội. Để tiếp tục xây dựng LLVT Quân khu VMTD vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và LLVT Quân khu trong tình hình mới. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP, nhất là các chủ trương, chính sách mới, định hướng kịp thời trước những vấn đề lớn, phức tạp; chủ động phát hiện, biểu dương, tuyên truyền sâu rộng về gương điển hình tiên tiến, hoạt động giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong quản lý, giải quyết tư tưởng; chủ động đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong LLVT Quân khu.

Hai là, tập trung xây dựng các tổ chức đảng và Đảng bộ LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bảo đảm chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2018-2020. Tiến hành đồng bộ, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa.

Ba là, thường xuyên kiện toàn và thực hiện nghiêm túc kế hoạch điều hành thực hiện quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; tăng cường công tác nắm, quản lý cán bộ; triển khai thực hiện quy định của Quân ủy Trung ương về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, luân chuyển, giải quyết chính sách cán bộ để đảm bảo về số lượng; cân đối về cơ cấu. Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Bốn là, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt, chú trọng các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong từng cơ quan, đơn vị và LLVT Quân khu.

Năm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Quân khu lần thứ VIII, toàn quân lần thứ IX, toàn quốc lần thứ XI; Chương trình hành động của Phụ nữ Quân khu, Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016 - 2021); tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ VIII. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị các đơn vị và LLVT Quân khu.

Yêu cầu nhiệm vụ CTĐ, CTCT đòi hỏi cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, luôn đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, gần gũi, sâu sát mọi hoạt động của bộ đội. Với những kết quả đạt được trong năm 2017, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tin tưởng, hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu luôn phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trung tướng NGUYỄN SỸ THĂNG, Chính ủy Quân khu

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục