Qua các thời kỳ cách mạng Việt Nam đã cho thấy, các thế lực thù địch chưa khi nào ngừng chống phá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu của chúng là muốn gây mất ổn định và tạo những khoảng trống ý thức hệ trong cán bộ, đảng viên; kích động, thúc đẩy quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hòng làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

Những năm qua, các đối tượng phản động và thế lực thù địch thường sử dụng một số phương thức, chiêu trò để chống phá Đảng và Nhà nước, như:

Thứ nhất, lợi dụng triệt để sự phát triển của internet, mạng xã hội nhằm tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, bịa đặt, thật giả lẫn lộn, hòng gây nhiễu loạn thông tin, gieo rắc tư tưởng hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ hai, các thế lực thù địch, phản động cố tình xuyên tạc chủ nghĩa xã hội (CNXH), chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và con đường đi lên CNXH của Việt Nam, công kích, phản bác CNXH, ngợi ca một chiều chủ nghĩa tư bản (CNTB), phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xuyên tạc về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sau 37 năm đổi mới.

Thứ ba, chúng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với âm mưu thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm hơn, nhất là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phá hoại từ bên trong, tạo mâu thuẫn chia rẽ nội bộ, đặc biệt là chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng và khi có thời cơ, chúng sẽ kích động người dân biểu tình, bạo loạn, gây bất ổn chính trị, tạo ra những cuộc cách mạng đường phố, "cách mạng màu" nhằm lật đổ chính quyền.

Thứ tư, chúng đưa ra các “kiến nghị” nhằm hướng lái dư luận theo ý đồ xấu; triệt để lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của một số người dân, đưa ra những thông tin mập mờ đúng - sai để gây hoài nghi cho nhân dân; cổ súy cho cái gọi là “nhận thức đa chiều” hay “nhìn nhận đa chiều”, hòng xuyên tạc, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các chiêu trò chống phá nêu trên đều hướng tới mục đích cuối cùng là hòng tạo nên bức tranh bi quan về tình hình Việt Nam, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ XHCN, dọn đường dư luận để tiếp tục đưa ra những luận điệu phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong đấu tranh phản bác âm mưu, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động

Xuất phát từ vai trò, nhiệm vụ chính trị của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, những năm qua, các cấp hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, tuyên truyền, giúp hội viên hiểu biết sâu sắc và nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Trung tướng Đặng Nam Điền, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu bế mạc triển lãm "Da cam – Lương tri và Công lý” tại Lâm Đồng cuối tháng 10-2023.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, mỗi cán bộ, hội viên CCB  hiểu rõ hơn nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Một trong những giải pháp giúp nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên CCB đó là các cấp hội thường xuyên quan tâm xây dựng lượng nòng cốt, cốt cán trong Hội CCB. Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực, các phong trào thi đua, Hội CCB các cấp đã xây dựng được lực lượng tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, có vai trò quan trọng trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Cùng với đó, các cấp hội đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị (khóa XII, XIII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp hội, hội viên luôn gương mẫu chấp hành, thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy đảng và trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phản động, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, gây chia rẽ, mất đoàn kết. Hằng năm, có hơn 98% cán bộ, hội viên CCB đăng ký thực hiện những nội dung, việc làm thiết thực; nhiều tấm gương tiêu biểu được cấp ủy, chính quyền các địa phương biểu dương, khen thưởng. Kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp hội phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia giải quyết một số vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn; phát hiện kịp thời và chủ động ngăn chặn những quan điểm sai trái, thù địch tác động đến hội viên CCB và nhân dân trên địa bàn.

Một số nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò của Hội CCB trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam: "Động viên CCB phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong việc giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".


Cựu chiến binh quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh phối hợp với cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các cấp hội CCB cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 các cấp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đến cán bộ, hội viên CCB. Các cấp hội quan tâm làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, từ đó tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo 35 các cấp giải quyết, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là nâng cao nhận thức cho hội viên về những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền làm cho hội viên CCB và nhân dân hiểu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng những chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của hội viên.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể, tập trung làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, hội viên CCB và nhân dân; cung cấp thông tin kịp thời, đa dạng, chuẩn xác, qua đó phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Thường xuyên nắm chắc tình hình hội viên và nhân dân trên địa bàn dân cư; kịp thời phát hiện những động thái, dư luận có biểu hiện lệch lạc, đồng thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động. Khi có tình huống xảy ra trên địa bàn dân cư, cần làm tốt công tác tham mưu để cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương kịp thời xử lý.

Ba là, đi đôi với công tác tuyên truyền, cần làm tốt công tác nắm tình hình dư luận xã hội, chủ động nắm bắt các nguồn thông tin lan truyền tại cơ sở để phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của hội viên CCB và nhân dân, xây dựng nội dung tuyên truyền chống các luận điệu sai trái, qua đó phát huy dân chủ, giúp người dân có điều kiện bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình đối với các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Thông qua dư luận để điều chỉnh một số chủ trương, chính sách cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế của nhân dân và địa phương; kiên quyết loại trừ những thông tin bịa đặt, không chính xác; thông báo, xử lý kịp thời cho cơ quan chức năng xử lý các thông tin sai trái gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Bốn là, tổ chức hội CCB ở cơ sở cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, hội viên chấp hành đúng Điều lệ hội. Thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước, không lan truyền những thông tin sai lệch, xấu độc; tán phát đơn thư nặc danh, mạo danh có nội dung xuyên tạc, vu không, kích động; xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm. Các tổ chức hội cần kết nối lực lượng xung kích ở cơ sở để tạo thành thế trận vững chắc, có tính tổ chức, kỷ luật trong việc phòng chống, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc. Chủ động xây dựng lực lượng nòng cốt, có năng lực, trình độ đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng; đồng thời duy trì nghiêm nền nếp hoạt động của các tổ, các cộng tác viên trong phát hiện, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm là, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên CCB từ cơ sở, chi hội, tổ hội. Mỗi cán bộ hội cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, nâng cao “khả năng miễn dịch”, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Mỗi CCB cần nêu cao cảnh giác, không để các phần tử xấu lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, các CCB cần tích cực tham gia giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm sống, cống hiến cho thế hệ trẻ.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề cơ bản, hệ trọng, sống còn trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên, lâu dài của các cấp hội và mỗi cán bộ, hội viên hội CCB, trước hết là người đứng đầu tổ chức hội các cấp.

Trung tướng, PGS, TS ĐẶNG NAM ĐIỀN, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục