Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu vào nghị quyết, kế hoạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nổi bật là, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng LLVT Quân khu, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như việc xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, thực hiện giải pháp “3 đề cao, 5 chống” gắn với hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị. 


Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đọc sách báo tại thư viện.     Ảnh: TH

Đặc biệt, cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo mở rộng lực lượng đến dân quân tự vệ, dự bị động viên với hàng nghìn người tham gia, trở thành lực lượng nòng cốt đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, tạo sức đề kháng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn trước những thông tin “xấu độc” trên  Internet, mạng xã hội. Chỉ đạo cơ quan thường trực nghiên cứu, quán triệt nắm vững các luận cứ khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Đảng ủy Quân khu đã tổ chức phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 thành công tốt đẹp; hiện đang phát động cuộc thi viết chính luận lần thứ 3 trong LLVT Quân khu thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia.

Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu chỉ đạo Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc định hướng thông tin tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”  với quan điểm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, tăng cường lan toả thông tin tích cực. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân đội đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kịp thời định hướng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về những thông tin phức tạp, nhạy cảm. Nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Các đơn vị đã tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu lý luận, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; qua đó đã góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thi đua học tập lý luận đồng thời phê phán những biểu hiện nhận thức lệch lạc, mơ hồ, lười học tập lý luận nói chung, học tập chính trị nói riêng. 

Vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt được Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu và các cấp quan tâm chú trọng. Thực hiện tốt vấn đề trên là cơ sở tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT Quân khu; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

KHƯƠNG DOÃN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục