Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh xác định là nhiệm vụ hàng đầu, bảo đảm cho LLVT tỉnh luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh xác định là nhiệm vụ hàng đầu, bảo đảm cho LLVT tỉnh luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Hội thi cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi năm 2015, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh có nghị quyết lãnh đạo toàn diện với nhiều chủ trương, biện pháp sát thực tế nhiệm vụ công tác QP-QSĐP; đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phản bác lại các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, khắc phục các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; làm tốt công tác giáo dục, thông tin thời sự, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên các cấp; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; kịp thời bổ sung quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu. Công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những khuyết điểm của tập thể, cá nhân, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật. Công tác quy hoạch, nhận xét, điều động, bổ nhiệm, đề bạt quân hàm, nâng lương, chuyển ra, cử đi học đúng quy trình, nguyên tắc. Đội ngũ sĩ quan dự bị được quản lý, huấn luyện chặt chẽ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu động viên mở rộng lực lượng trong thời chiến. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp của Nghị quyết TƯ4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp theo hướng nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, đề cao trách nhiệm.

Trước yêu cầu của thời kỳ mới, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự tỉnh, trực tiếp là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kiên quyết chống mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc thực hiện âm mưu “phi chính trị hoá quân đội”. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tập trung xây dựng các cấp ủy, chi bộ thật sự TSVM. Duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình, phê bình của cấp ủy, chi bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong chi, đảng bộ. Gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD vững chắc.

Thực hiện tốt quan điểm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng; kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, kiểm tra theo chuyên đề. Chủ động giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại; xử lý nghiêm minh những đảng viên vi phạm. Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ với quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp vững chắc. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ học tập, nghiên cứu, tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục khắc phục khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; cụ thể hóa các tiêu chí về học tập và làm theo Bác sát với chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực. Xây dựng tác phong làm việc khoa học, sâu sát, cụ thể, tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm; khắc phục tình trạng đơn giản, thiếu trách nhiệm, nói không đi đôi với làm hoặc làm không triệt để, dẫn đến thực hiện nghị quyết, kết luận chưa hiệu quả.

Đại tá NGUYỄN KHẮC KHOÁT, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục